Hacı Ata

Hocaefendi: 35 sene arkadaşlığımız var, Beni incitecek hiçbir şey söylemedi

El Kulubbu’d-daria

BÜYÜK EVLİYADAN BAZISININ DUALARI
Hizbü’s-Seyf – Hz Ali (r.a.) 1
Hz Ali (r.a.)’nin Bir Hizbi 9
Haftalık Dualar – Hz Ali (r a) 10
10
11
11
12
13
13
13
Duâü’l-Ferec – Hz Ali (r.a.) 14
Hz Ali (r.a.)’nin Bir Duası 15
Hz Ali (r.a.)’nin Bir Münâcâtı 16
el-Kasidetü’1-Mecdiyye – Hz Ali (r.a.) 16
Füyûzât-ı Rabbâniye – Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylanî (k.s.) 18
Hizbü’1-Hıfz – Abdülkadir Geylânî (k.s.) 33
Hizbü’l-Celâle – Abdülkadir Geylânî (k.s.) 35
el-Hizbü’1-Kebir – Abdülkadir Geylânî (k.s.) 36
el-Münâcâtü’s-Seheriyye – Abdülkadir Geylânî (k.s.) 49
Abdülkadir Geylanî (k.s.)’nin Bir Münâcâtı 49
Salatü’l-Kibriti’l-Ahmer – Abdülkadir Geylânî (k.s.) 50
Hizbü’n-Nasr – Abdülkadir Geylânî (k.s.) 55
Abdülkadir Geylânî (k.s.)’nin Bir Duası 56
Abdülkadir Geylânî (k.s.)’nin Bir Virdi 57
Esmâ-i Hüsna Kasidesi – Abdülkadir Geylânî (k.s.) 59
Haftalık Virdler – Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 62
62
67
69
71
72
76
77
79
Haftalık Gece Virdleri – Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 81
81
82
84
85
87
89
91
Mıknatısü’l-Ed’iye Hizbi – Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 93
Hizbü’t-Tefric – Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 94
Hizbü’t-Tevhid – Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 95
Hizbü’d-Devri’1-A’lâ – Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 97
101
İ’tisâmü’d-Devri’1-A’lâ – Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 101
Salâtu Fevâtihi’l-Hakîka -Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 102
Salatü’1-Kutb – Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 104
Salatü’s-Sır – Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 106
İmam Zeynülabidin Hazretleri (r.a.)’nin Münâcâtları 107

1-Münâcâtü’t-Tâibîn

107

2- Münâcâtü’ş-Şâkîn

108

3-Münâcâtü’l-Hâifîn

109

4- Münâcâtü’r-Râcîn

110

5- Münâcâtü’r-Râğibîn

111

6- Münâcâtü’ş-Şâkirîn

113

7- Münâcâtü’l-Mutiîn Lillâh

114

8- Münâcâtü’l-Mürîdîn

115

9- Münâcâtü’l-Muhibbîn

116

10- Münâcâtü’I-Mütevessilîn

117

11-Münâcâtü’I-Müftekırîn

118

12- Münâcâtü’l-Ârifîn

119

13- Münâcâtü’z-Zâkirîn

120

14- Münâcâtü’l-Mu’tasımîn

121

15- Münâcâtü’z-Zâhidîn

122
Duaü’l-İstiâze – Zeynülabidin Hazretleri (r.a.) 123
Arefe Günü Duası – Zeynülabidin Ali b Hüseyin Hazretleri (r.a.) 124
Hizbü’l-Hasîn – İmam Gazâlî (k.s.) 136
Hizbü’l-Masun – İmam Gazâlî (k.s.) 138
Hizbü’l-İhticâb – İmam Gazâlî (k.s.) 148
Hüsn-ü Akıbet Duası – İmam Gazâlî (k.s.) 149
Cünnetü’1-Esmâ – İmam Gazâlî (k.s.) 149
149
150
150
150
150
151
151
151
151
151
152
152
152
152
153
153
153
153
153
154
154
154
154
154
154
155
155
155
155
155
156
156
156
156
156
156
157
157
157
157
157
157
el-Hizbü’1-Kebir – İmam Şâzilî (k.s.) 158
Hizbü’l-Fetih – İmam Şâzilî (k.s.) 167
Hizbü’1-Hamd – İmam Şâzilî (k.s.) 171
Hizbü’1-Lutf – İmam Şâzilî (k.s.) 182
Hizbü’t-Tams – İmam Şâzilî (k.s.) 186
Hizbü Darbi’t-Tams, İmam Şâzilî (k.s.) 188
Hizbü’1-İhfâ – İmam Şâzilî (k.s.) 191
Hizbü’l-Hucub – İmam Şâzilî (k.s.) 193
Hizbü’1-Hıfz – İmam Şâzilî (k.s.) 194
Hizbü’ş-Şekvâ – İmam Şâzilî (k.s.) 197
Hizbü’n-Nasr – İmam Şâzilî (k.s.) 205
Hizbü’1-Hars – İmam Şâzilî (k.s.) 208
İmam Şâzilî (k.s.)’nin Bir Hizbi 209
Hizbü’l-Ed’iye, İmam Şâzilî (k.s.) 209
es-Salâtü’n-Nâciyye, İmam Şâzilî (k.s.) 216
Ebü’l-Ferec el-Bedevî (k.s.)’nin Bir Hizbi 218
Şeceretü’1-Asl Duası -Ahmed el-Bedevî (k.s.) 224
Şeyh Ahmed er-Rufâî (k.s.)’nin Bir Virdi 224
Hizbü’l-İhlas – Ahmed er-Rufâî (k.s.) 228
Ashâb-ı Bedir – Abdullatif eş-Şâmî (k.s.) 236
Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.)’nin Virdleri 250
Salavât-ı Şerife – Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.) 266
Sıkıntı ve Darlık Hallerinde – Cafer-i Sâdık (r.a.) 273
Cafer-i Sâdık (r.a.)’ın Bir Duası 273
Haftalık İstiâzeler – Câfer-i Sâdık (r.a.) 274

1-Âfet ve Hastalıklar Korunmak İçin

274

2-Nazardan Korunmak ve Şeytanın Defolması İçin

276

3-Büyücü, Şeytan, Zâlim ve Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin

277

4-Düşman, Musibet ve Tuzak Gibi Kötülüklere Karşı

279

5-Gece-Gündüz Ansızın Gelebilecek Belalar ve Habis Ruhlara Karşı

281

6-İnsan, Cin, Hastalık ve Gönül Darlığına Karşı

282

7-Nazardan Korunma, Makbuliyet, Heybet, Nusret, Emniyet ve Lütuflara Mazhariyet İçin

284
285
Seher Vakti Virdi – Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.) 286
Gurub Virdi – Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.) 293
Hizbü’1-Hıfz – İmam Nevevî (k.s.) 297
Virdü’l-Ferec – İmam el-Kerhî (k.s.) 299
Dünya ve Ahiret Sıkıntıları İçin – Mâruf el-Kerhî (k.s.) 300
Keşfe Mazhar Olmak ve Murada Nail Olmak İçin – Mâruf el-Kerhî (k.s.) 300
el-Musebbeâtü’1-Aşr – Ahmed ed-Derdîr (k.s.) 301
Salavât-ı Şerife – Ahmed ed-Derdîr (k.s.) 302
İbrahim İbn Edhem (k.s.)’in Bir Duası 321
İbrahim İbn Edhem (k.s.)’in Bir Münâcâtı 323
Evrâd-ı Fethiye – Ali İbn Şihab el-Hemedânî (k.s.) 324
335
336
Haftalık İstiğfar Hizbi – Hasan el-Basrî (r.a.) 339
339
342
345
348
351
354
356
Haftalık Virdler – Muhammed İbn Üsâme (r.a.) 360
360
364
368
374
378
380
383
Münâcâtü’l-Hikem – İbn Atâullah es-Sekenderî (k.s.) 390
Üveys el-Karanî (k.s.)’nin Bir Virdi 394
Üveys el-Karanî (k.s.)’nin Bir Münâcâtı 396
Teheccüd Vakti Duası – Ali Vefa (k.s.) 397
Hizbü’I-Kelimâti’l-Aşr – Ali Vefa (k.s.) 398
Hizbü’n-Necât – Ali Vefa (k.s.) 399
Muhammed Vefa (k.s.)’nın Bir Duası 400
İsmail İbn Muhammed el-Halvetî (k.s.)’nin Bir Hizbi 401
426
Hizbü’l-Felâh – Muhammed İbn Süleyman el-Cezûlî (k.s.) 432
Enes İbn Malik (r.a.)’in Bir Virdi 433
Virdü’l-İstiğâse – İmam Şafiî (r.a.) 436
Haftalık Vird – Fahreddin Râzî (r.a.) 436
Münâcâtü’s-Seheriyye – Râbiatü’l-Adeviyye (k.s.) 437
Ebu Yezid el-Bistâmî (k.s.)’nin Bir Duası 438
es-Salatü’1-Vasfiyye – Cüneyd el-Bağdâdî (k.s.) 439
Hacı Bayram Velî (k.s.)’nin Bir Virdi 442
Hizbü’l-Ferdaniyye – Muhammed es-Sâdât (k.s.) 449
Hizbü’l-Hucub – Şihabuddin Ahmed İbn Musa el-Yemenî (k.s.) 449
Ebü’s-Suûd (k.s.)’un Bir Duası 451
Şeyh Şâlî (k.s.)’nin Bir Virdi 452
Edellü’l-Hayrât Duası – Mahmud el-Kürdî (k.s.) 457
HAFTALIK VİRD VE HİZİBLER
Günlük Tehlîl ve Münâcâtlar 460
463
465
468
469
Cuma Gününe Mahsus Bir Hizb 470
ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ HİZİBLER
Mevleviler Hizbi 473
Hizbü’t-Teveccüh, Seher Vakti 480
Hizbün Şerif 482
Hizbü’ş-Şükr 485
Hizbü’n-Necât 487
Hizbü’t-Tcshîr 488
Hizbü’1-Âyât, Düşmanı Mağlub Etmek ve Eşkiyalan Dize Getirmek İçin 489
Münâcâtü’l-Fâtiha 492
Duâü’n-Nur 495
Duâü’s-Saâde 496
Evliyaların Kalkanı Duası 496
Bütün Meşâyihin Evradı 497
Evliyaların Kalkanı Virdi 506
Hizbü’l-Fethiyye, Akşam Virdi 506
Vird-i Azîm, Zararın Defi İçin 511
Azaba Maruz Kalmamak İçin 512
Virdü’1-Hıfz 513
EFENDİMİZE (SAS) SALAT Ü SELAMLAR
Salavât-ı Şerife 516
Binbir Salât ü Selam 517
Salâtü’l-Mi’râciyye 520
es-Salâtü’1-Emniyye 523
Zübdetü’s-Salavât 526
526
531
536
541
546
551
555
ESMÂ-İ HÜSNA ve İSMİ ÂZAM DUALARI
Esma-i Hüsna Virdi 560
İsm-i Celil Duası 562
İsm-iÂzam Duaları 562
562
563
563
563
563
563
563
563
563
563
564
564
ENBİYA, SAHABE VE BAZI BÜYÜK ZATLARIN DUALARI
Peygamberân-ı İzam (as)’ın Tesbîhât ve Duaları 565
565
565
566
566
566
567
567
567
567
567
568
568
568
568
569
569
569
569
569
570
570
Bazı Sahabe, Tabiîn ve Evliyanın Duaları 570
570
572
574
574
574
574
574
575
575
575
576
576
576
576
577
577
Hüsn-ü Akibet ve Ruhu İman ile Teslim Etmek İçin 577
578
Kaside-i Mudariyye – İmam Bûsirî fks) 579
Kaside-i Bürde – İmam Bûsirî (k.s.) 581
Câmî Bir Salât u Selâm – M Fethullah Gülen Hocaefendi 590
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: